Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring worden afgeweken. Wij gaan er vanuit dat u voorafgaand aan het erkennen/valideren van uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Bij het bezoeken van de site, dient u de algemene voorwaarden en de gebruiksregels op de site na te leven.
 2. Het plaatsen van een bestelling
  Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling te plaatsen via internet op onze website www.kerstpracht.nl. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen twee á vijf werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht.
 3. Prijzen en betalingen
  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, exclusief BTW. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het totaalbedrag van uw bestelling en bestemming. Verzending binnen Nederland, U dient de bestelling vooruit betalen. Wij eigenen ons het recht toe elke prijs te kunnen veranderen op elk moment, echter wij verplichten ons de tarieven te handhaven die gelden op het moment van uw bestelling. Het bedrag van het door u bestelde product blijft het bedrag dat op die dag, op dat tijdstip van de door u geplaatste bestelling was. Uw bestelling kan door ons pas verwerkt worden na ontvangst van het totaalbedrag op onze rekening.
 4. Voorraad
  Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en ook regelmatig wordt bijgewerkt kan het voorkomen, dat door vertraagde aanvoer en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht.
 5. Levering
  De goederen worden op het door u aangegeven adres afgeleverd binnen de Nederland. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. Wij hanteren binnen Nederland een levertijd van één (1) tot drie (3) dagen. De genoemde levertijd gaat in na ontvangst van de betaling en geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.
 6. Garantie en service na aankoop
  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering kennis te geven. Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Wanneer er zich een probleem voordoet met een gekocht artikel, neem dan direct contact op met onze info@kerstpracht.nl. Onze klantenservice neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op. Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  Garantie een jaar
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van onze zijde zijn verricht.
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Indien u een artikel wilt ruilen. Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 30 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal u binnen zeven werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Wanneer u binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden nimmer in ontvangst genomen.
 1. Herroepingsrecht
  De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de aankoop af te zien binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst door afname. Retourneren is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending. U kunt alleen daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument moet na het ontbinden van de overeenkomst binnen veertien dagen wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de producten dragen. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs exclusief bezorgkosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat. Bezorgkosten worden niet geretourneerd. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen.
 2. Aansprakelijkheidsuitsluiting
  De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/-afbeeldingen/prijzen onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de consument, aan de zaken van de consument, aan derden of aan zaken van derden.
 3. Persoonsgegevens
  Klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
 4. Geschillen
  Wij zullen altijd proberen om, als de consument onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met de consument op te lossen. Bent u niet tevreden met het antwoord van onze klantenservice, dan kunt u uw klacht richten aan het info@kerspracht.nl. U krijgt dan binnen 1 werkdagen uitsluitsel over uw klacht.
 1. Identiteit ondernemer

  Kerstpracht.nl
  Westerdijkstraat 27
  9983 PR Roodeschool
  Telefoonnummer: 06 – 5592 0080
  E-mailadres: info@kerstpracht.nl
  KVK-nummer: 01127705
  Bankrelatie: NL25ABNA0503994553

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing